Τεκτονικό Δίκαιο - Φίλιππος Δ. Δημητρίου

διατίθεται αποκλειστικά από το νομικό εκδοτικό οίκο "Αντ. Σάκκουλα ΕΕ" (Σόλωνος 86) www.sakkoulasbooks.gr

[από τα περιεχόμενα του βιβλίου]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Οι πρωτοβάθμιες τεκτονικές ενώσεις προσώπων στον συμβολικό τεκτονισμό: οι "Στοές".

§14. Η βάση του συστήματος: η πρωτοβάθμια ένωση προσώπων "συμβολική Στοά" ή απλά "Στοά".  Έννοια Στοάς.

§14.1. Η ίδρυση της Στοάς. Επωνυμία. 'Εδρα. 'Αλλα διακριτικά γνωρίσματα.

§14.1.1. Επωνυμία.

§14.1.2. 'Εδρα.

§14.1.3. 'Αλλα διακριτικά γνωρίσματα.

§14.1.4. 'Ενωση προσώπων και άλλες νομικές μορφές. 'Ιδρυση προ του 1914. 

§14.1.5. Ειδικά η περίπτωση της έλλειψης νομικής προσωπικότητας. Επταμελής Στοά με νομική προσωπικότητα; 

§14.1.6. Συνέπειες έλλειψης νομικής προσωπικότητας. 'Εκταση εφαρμογής της σωματειακής νομοθεσίας. Περιουσιακά δικαιώματα και αδικοπραξίες.

§14.1.7. Η συμμετοχή σε πλείονες Στοές.

§15. Το καταστατικό της Στοάς. 

§15.1. Το τεκτονικό έθιμο: άγραφο καταστατικό.

§15.2. Η απόφαση της Στοάς περί αποτυπώσεως σε έγγραφο του καταστατικού και η δημοσίευση αυτού στην αρμόδια αρχή.

§15.3. Η μετατροπή της ένωσης προσώπων σε αναγνωρισμένο σωματείο του ΑΚ.

§16. Η έννοια του μέλους της Στοάς. Κατηγορίες μελών. 

§16.1. Φυσικό πρόσωπο.

§16.2. Φύλο. 

§16.3. Κριτήριο φυλής, θρησκείας, εθνικότητος ή κοινωνικής τάξεως.

§16.4. Ηλικία. 

§16.4.1. Η ηλικία ως κριτήριο εισδοχής.

§16.4.2. Η ηλικία ως κριτήριο απόκτησης τεκτονικού αξιώματος.

§16.4.3. Η ηλικία ως κριτήριο (μη) διατήρησης τεκτονικού αξιώματος.

§16.5. Το κριτήριο της ιδιότητος μέλους σε άλλη τεκτονική ένωση προσώπων.

§16.6. Το ποιοτικό κριτήριο της προσωπικότητος του υποψηφίου.

§16.7. Οι τρεις (3) κατηγορίες μελών.

§16.8. Διαδικασία εισδοχής στη Στοά.

§16.9. Μετάβαση στην επόμενη κατηγορία μέλους - Ο Εταίρος.

§16.10. Μέλος με πλήρη δικαιώματα - ο Διδάσκαλος.

§16.11. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

§16.12. Απώλεια ιδιότητος του μέλους.

§16.12.1. Εισαγωγικά.

§16.12.2. Εκούσια αποχώρηση.

§16.12.3. Ακούσια αποχώρηση.

§16.13. Ιδιότητα του τέκτονος - ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

§17. Η διοίκηση (ΔΣ) της Στοάς: το "Συμβούλιο Αξιωματικών". 

§17.1. Η εκλογή Συμβουλίου και Σεβασμίου. 

§17.2. Η Εγκατάσταση του Συμβουλίου Αξιωματικών.

§17.3. Το δικαίωμα επανεκλογής.

§17.4. 'Ελλειψη διοίκησης. Διορισμός από το Δικαστήριο. Προσωρινή διαταγή.

§17.5. Η περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων (ΑΚ 69 περ. β').

§18. 'Αλλα όργανα της Στοάς - η Εξελεγκτική Επιτροπή.

§19. Το έργο της Στοάς - η μύηση - η φιλοσοφία - φιλανθρωπικό έργο.

§20. Η απόφαση προσχώρησης σε ομοσπονδία και η απόφαση αποχώρησης από ομοσπονδία. Η αρχή της διατήρησης της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας.

§20.1. Οι Αντιπρόσωποι. 

§21. Το τεκτονικό πειθαρχικό δίκαιο. Γενικές αναφορές.

§21.1. Θεμελιώδεις αρχές πειθαρχικού δικαίου. Το παράπτωμα. 

§21.2. Η κλήση σε απολογία - η πειθαρχική κύρωση. 

§21.3. Ενδοσωματειακά ένδικα μέσα. Η ενδοστοϊκή προσφυγή και η προσφυγή στη Μεγάλη Στοά.

§21.4. Δικαστική προσφυγή. 

§21.4.1. Περίπτωση υποστατής κύρωσης. Αρμοδιότητα-Διαδικασία-Προθεσμίες.

§21.4.2. Περίπτωση απόλυτης ακυρότητας. Κατά το φαινόμενον τιμώρηση και αναγνωριστική αγωγή.

§21.5. Συνέπειες της πειθαρχικής κύρωσης στο μέλος. Ιδίως αναφορικά με την τεκτονική ιδιότητα και τη συμμετοχή σε έτερες τεκτονικές ενώσεις.

§21.6. Η περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της πειθαρχικής εξουσίας από τη Στοά στην υπερκείμενη ένωση.

§21.7. Η τιμώρηση της Στοάς από την υπερκείμενη ένωση. Εξουσίες του ΔΣ και της ΓΣ της υπερκείμενης.

§21.8. 'Εννοια της "θέσης σε αργία".

§22. Τα οικονομικά της Στοάς.

§22.1. Συνδρομές - ταμείο. 

§22.2. Δωρεές - ελεονομείο. 

§22.3. Δαπάνες - τρόπος λήψεως αποφάσεων.

§22.4. Μισθωτήρια - χρησιδάνεια. 

§22.5. Οφειλές - έκταση ευθύνης. 

§23. Η απόφαση διάλυσης ή συγχώνευσης της Στοάς. Εκκαθάριση και η τύχη της περιουσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Οι υπερκείμενες τεκτονικές ενώσεις προσώπων στον συμβολικό τεκτονισμό: οι "Μεγάλες Στοές".

§24. Η υπερκείμενη ένωση - ομοσπονδία "Μεγάλη Στοά/Ανατολή". Ορισμοί.

§24.1 Ο τρόπος ίδρυσης Μεγάλης Στοάς. Η ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους. Το ιδρυτικό καταστατικό.

§24.2. Οι οιονεί προσχωρήσεις Στοών. 'Εγκριση προσχώρησης. Η ιδιότητα του μέλους.

§24.3. Διεθνής περιπτωσιολογία ιδρύσεως Μεγάλων Στοών.

§25. Διάφορες νομικές μορφές. Ειδικά η περίπτωση της έλλειψης νομικής προσωπικότητας.

§25.2. Συνέπειες έλλειψης νομικής προσωπικότητας. Εκταση εφαρμογής της σωματειακής νομοθεσίας.

§25.2.1. Ως προς τα σωματειακά ζητήματα.

§25.2.2. Ως προς τα ζητήματα περιουσιακής φύσεως.

§25.2.3. Εφαρμογή κανόνων του δικαίου εταιρειών;

§26.  Τα όργανα της Μεγάλης Στοάς.

§26.1. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Στοών. 

§26.1.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη ΓΣ. Ταμειακή τακτοποίηση.

§26.1.2. Η εφορευτική επιτροπή.

§26.1.3. Το δικαίωμα του εκλέγειν.

§26.1.4. Το δικαίωμα εκλέγεσθαι. Καταστατικοί περιορισμοί.

§26.1.5. Το ζήτημα του μέτρου αναλογικής εκπροσώπησης στις Μεγάλες Στοές (αρ. 43 Ν. 281/1914).

§26.2. Το Μεγάλο Συμβούλιο (ΔΣ). Ειδικά η περίπτωση του Μεγάλου Διδασκάλου.

§26.3. Οι Επιθεωρητές Στοών. Εξουσίες.

§27. Διάφοροι τιμητικοί τίτλοι. Οι Κοσμήτορες.

§28. Η σχέση καταστατικού Μεγάλης Στοάς με τους καταστατικούς κανόνες της Στοάς. 

§28.1. Τα όρια της αυτονομίας των πρωτοβαθμίων. Περιπτωσιολογία.

§29. Πειθαρχικό δίκαιο Μεγάλης Στοάς.

§29.1. Επί των Στοών μελών.

§29.2. Επί των μελών της διοίκησής της.

§29.3. Επί μελών αυτοδικαίως μετεχόντων στις ΓΣ.